Στα 63,45 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους στον όμιλο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο α' εξάμηνο 2012, έναντι ζημιών 42,76 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.


Αναλυτικά, ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα πωλήσεις ύψους 108,52 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 26,4%, σε σύγκριση με 147,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 92,84 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 27,5%, σε σύγκριση με 128,05 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 52,01 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 24,01 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 61,86 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 18,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ο Όμιλος παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2012 ζημιές μετά από φόρους 63,45 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 42,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
 
Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 69,89 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 34,17 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2011.