Η εταιρεία Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.8.2012 αναβλήθηκε λόγω μη υπάρξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την από 18/7/2012 δημοσίευση της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνεδριάσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.