Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 αποφάσισε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελφίκο που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/8 στην έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αποφασίσθηκε επίσης η εκλογή του  κ. Καπού Μιχαήλ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.13361 ως τακτικού ελεγκτή και του κ. Κουτρουμάνη Γεώργιου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.13611 ως αναπληρωματικού.

Στην Έκτακτη Συνέλευση παρευρέθησαν 10 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64% του μετοχικού κεφαλαίου (2.868.142 μετοχές επί συνόλου 4.492.190 μετοχών).