Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού, λόγω του reverse split και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, που θα συζητηθεί στην έκτακτη Γ.Σ. στις 29/8/2012, δημοσιοποίησε η Ντρουκφάρμπεν.

 

Αναλυτικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29.8.2012 θα αποφασισθεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 0,37 σε € 1,48 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των 15.492.480 μετοχών (reverse split) σε 3.873.120 μετοχές.

 

Επίσης, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €4.570.281,60 με τον ισόποσο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 1,48 σε € 0,30. 

 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, θα ανέρχεται πλέον ανέρχεται σε 1.161.936 ευρώ και θα διαιρείται σε 3.873.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.