Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 69.661.052,86 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,68 ευρώ σε 1,70 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή στους μετόχους τοις μετρητοίς ποσού 0,98 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

 

Η ΕΓΣ ενέκρινε ταυτόχρονα την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4  του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

 

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 120.840.601,90 ευρώ, διαιρεμένο σε 71.082.707 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ η κάθε μία, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Στην έκτακτη γενική συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 20 μέτοχοι, δικαιούχοι 64.071.668 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Στην ΕΓΣ δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.