Προαιρετικά από τις 15 Οκτωβρίου και υποχρεωτικά από την 1η Μαρτίου 2013 οι εργοδότες θα υποβάλλουν ηλε- κτρονικά στο ΙΚΑ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στον ΟΑΕΔ σειρά από έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού, αναγγελίες πρόσληψης και καταγγελίας συμβάσεων και υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων.
Με απόφασή του ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης ρυθμίζει τους όρους και της προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ΟΑΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα τού υπουργείου Εργασίας, στο οποίο διασυνδέονται στο εξής οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται τα εξής έντυπα: n Ε3. Αναγγελία πρόσληψης n Ε4. Πίνακας προσωπικού n Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού n Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου n Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου n Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης n Ε9. Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.