Μειωμένα κέρδη κατέγραψε ο όμιλος Flexopack Α.Ε.Β.Ε. Πλαστικών κατά το α' εξάμηνο του έτους. Στο 74,29% επί του τζίρου οι εξαγωγές. Αποζημίωση ύψους 509.000 ευρώ έλαβε η εταιρεία.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,642 εκατ. ευρώ, έναντι 24,184 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 26,609 εκατ. ευρώ, έναντι 24,025 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 10,16% και 10,76% αντίστοιχα. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων(EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3,551 εκατ. ευρώ, έναντι 3,991 εκατ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 3,505 εκατ. ευρώ έναντι 3,989 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11,02% και 12,13% αντίστοιχα. 

 

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν δια τον Όμιλο σε 2,045 εκατ. ευρώ, έναντι 2,545 εκατ. ευρώ και δια την Εταιρεία σε 2,024 εκατ. ευρώ έναντι 2,571 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 19,65% και 21,28% αντίστοιχα. 

 

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν δια τον Όμιλο σε 1,627 εκατ. ευρώ, έναντι 2,041 εκατ. ευρώ και δια την Εταιρεία σε 1,623 εκατ. ευρώ, έναντι 2,066 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,28% και 21,44% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 1,627 εκατ. ευρώ, έναντι 2,041 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ήτοι μειώθηκαν σε ποσοστό 20,28%. 

 

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι σε συγκρίσιμη βάση η ποσοστιαία μείωση των μετά φόρων κερδών (EAT) σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 0,40% και σε σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχεται σε 2,20%, διότι ο λογαριασμός «Aλλα έσοδα εκμετάλλευσης» του Α εξάμηνου του 2011 περιελάμβανε έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο (δικαστικώς επιδικασθείσα στην Εταιρεία αποζημίωση) ύψους 509 χιλ. ευρώ. 

 

Περαιτέρω, μη συνυπολογιζομένου του ως άνω έκτακτου εσόδου, σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σύγκριση με το Α εξάμηνο του 2011, παρουσιάζουν άνοδο 1,98% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) άνοδο 0,42%, ενώ σε εταιρικό επίπεδο η άνοδος EBITDA ανέρχεται σε 0,77% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσιάζουν μείωση 1,84%. 

 

Τέλος σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατά την διάρκεια του Α εξάμηνου του 2012 πραγματοποίησεεξαγωγές σε 40 περίπου χώρες, οι οποίες την 30/6/2012 ανήλθαν σε ποσοστό 74,29 % επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.