Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2012 – 30/06/2012 της Ιασώ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στην οικονομική εφημερίδα «Ημερησία».