Σημαντική αύξηση της τάξης του 263,9% παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους και διαμιαώματα μειοψηφίας της Inform Λύκος το α΄ εξάμηνο του 2012 διαμορφούμενα στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ, έναντι 52 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,2 εκατ. ευρώ ή 10%. 

 

Συγκεκριμένα, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, παρουσίασαν μείωση κατά € 2,4 εκατ. ή 16,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 και ανήλθαν σε € 12,5 εκατ. έναντι € 14,9 εκατ. Η μείωση οφείλεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές ανανεώσεις τραπεζικών καρτών, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται περιοδικά, με αποτέλεσμα το Α’ εξάμηνο του 2011, να καθίσταται μη συγκρίσιμο με την αντίστοιχη περίοδο της παρούσας χρήσης. Οι πωλήσεις της θυγατρικής μας INFORM LYKOS SA στην Ρουμανία παρουσίασαν μείωση κατά € 2,1 εκατ. ή 18% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 και ανήλθαν σε € 9,4 εκατ. έναντι € 11,5 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω μείωσης στη ζήτηση προϊόντων από Τράπεζες, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, με συνέπεια να μειωθεί και η αντίστοιχη δραστηριότητα από υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών και διαχείρισης ταχυδρομικών τελών. Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής μας AUSTRIA CARD GMBH στην Αυστρία ανήλθαν σε € 24,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά € 0,7 εκατ. ή 2,8%. 

 

Η μείωση των πωλήσεων του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο του 2012, αντισταθμίστηκε πλήρως από την μείωση των λειτουργικών δαπανών η οποία επιτεύχθηκε στα πλαίσια του εκτενούς προγράμματος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών όλων των εταιρειών του Ομίλου. Συγκεκριμένα, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου ανήλθε σε € 25,6 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2012 έναντι € 29,7 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένο κατά 13,8%, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση € 4,1 εκατ. 

 

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, όλα τα μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου παρουσιάζονται αυξημένα. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,1 εκατ. ή 2,4% και έφθασαν τα € 5,2 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,5 εκατ. ή 21,9% και έφθασαν τα € 2,6 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά € 0,7 εκατ. ή 46,4%. 

 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά € 0,6 εκατ. ή 71%. 

 

Τα δε ενοποιημένα κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), παρουσίασαν αύξηση κατά € 1,0 εκατ. ή 263,9% και διαμορφώθηκαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο του 2012 παρουσιάζονται οριακά αρνητικές στα € 0,5 εκατ. έναντι αρνητικών € 1,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 7,2 εκατ. έναντι € 7,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Ο δε τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 33,7 εκατ. έναντι € 39,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, μειωμένος κατά € 6 εκατ.