Αυξημένο τζίρο κατά 4,8%, λόγω αύξησης στις τιμές των καυσίμων, κατέγραψε η εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε. το α' εξάμηνο 2012, παρά τη μείωση της ζήτησης κατά 14%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε € 414,9 εκατ. έναντι € 395,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 4,8%. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξεως του 4,4%. 

 

Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι ανήλθε σε 14-15%. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό ότι ηΕΛΙΝΟΪΛ έχει περιορίσει σημαντικά τις απώλειες και κινείται σταθερά σε ρυθμούς καλύτερους εκείνων της αγοράς. 

 

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 18,4 εκατ. έναντι € 19,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 7%. Παρά τη μείωση αυτή του μικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6%, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της μητρικής ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ.

 

Ωστόσο, δεδομένης της σημαντικής αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αύξησης των τραπεζικών spreads, τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,9 εκατ έναντι ζημίας € 0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. αυξημένα κατά 11,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ήταν οριακά αρνητικά. 

 

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012, σε επίπεδο μητρικής, έχουν επηρεασθεί σαφώς από την σημαντική μείωση της ζήτησης για καύσιμα αλλά κυρίως από τη σημαντικήαύξηση του κόστους δανεισμού ως συνέπεια των επιπτώσεων της κρίσης στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Στον αντίποδα, η έγκαιρη λήψη αποφασιστικών δράσεων περιορισμού του κόστους σε όλα τα επίπεδα, απέδωσε καρπούς, με πολύ θετική επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας, επισημαίενι και προσθέτει: "Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας εν μέσω της τωρινής συγκυρίας στη χώρα μας, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της αποτελεσματικότητας και ευελιξίας της ΕΛΙΝΟΪΛ, της αντοχής της στην κρίση αλλά κυρίως των προοπτικών της". 

 

Σε επίπεδο ομίλου, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. πλήττεται σημαντικά από την συνεχή μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το 2012, η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΪΛ έχει ως βασικούς στρατηγικούς άξονες την διατήρηση ρευστότητας, τη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την επιλεκτική ανάπτυξη μέσω δραστηριοποίησης σε νέες αγορές. 

 

Σε αυτή τη κατεύθυνση, η εταιρία συνεχίζει το πρόγραμμα περιστολής δαπανών προχωρώντας σε κινήσεις, οι οποίες στόχο έχουν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη δίχως όμως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της και την ικανότητα να προσφέρει άριστης ποιότητας καύσιμα και άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. 

 

Παράλληλα η ΕΛΙΝΟΪΛέχει δρομολογήσει ή ήδη υλοποιεί μια σειρά από κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών της τόσο σε αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων όσο και σε θαλάσσιες μεταφορές. Τέλος, συνεχίζει την ίδια προσεκτική εμπορική πολιτική με έμφαση στις υγιείς συνεργασίες, τον περιορισμό της πιστωτικής έκθεσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επισφαλειών.