Τη διαπραγμάτευση 268.700 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο αποφάσισε η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ. Από τις 3/9 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τη νέα τελική ονομαστική αξία 25,00 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 10/9/2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 100 παλαιές μετοχές, αποφάσισε μεταξύ άλλων η εταιρεία Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ κατά την ΓΣ στις 10/07. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει στο ύψος των 17.734.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 66,00 ευρώ η κάθε μία. 

 

Η εταιρεία αποφάσισε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 363.626,20 ευρώ, (με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 127.891,64 ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού 235.734,56 ευρώ) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ήτοι από 66,00 ευρώ σε 67,3532794938 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ και τηνταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 67,3532794938 ευρώ σε 25,00 ευρώ η κάθε μία.

 

 

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ύψος των 6.717.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία. 

 

Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 28/8/2012, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 268.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας 66,00 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την περαιτέρω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 66,00 σε 67,3532794938 ευρώ και εν συνεχεία σε 25,00 ευρώ, συνεπεία της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Με απόφαση της Εταιρίας, η 31/8/2012 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 26.870.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Από την επομένη εργάσιμη 3/9/2012 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. 

 

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5/9/2012 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρία. 

 

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 268.700 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα τελική ονομαστική αξία 25,00 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 10/9/2012. 

 

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)