Από την 4η Σεπτεμβρίου 2012 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα  συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 6η Σεπτεμβρίου 2012 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 12η Σεπτεμβρίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Σημειώνεται πως η εταιρεία, σε συνέχεια της από 24 Μαΐου 2012 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της από 24 Μαΐου 2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 5.205.670€, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.205.670€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους, ανακοινώνει ότι:

Την 22α Ιουνίου 2012, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθ. Κ2-4453 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της της 28ης Αυγούστου 2012, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 31.234.020 € διαιρούμενο σε 104.113.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
 

Παράλληλα, η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 24 Μαΐου 2012 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της από 24 Μαΐου 2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 1.561.701 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 5.205.670 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 20 παλαιές, ανακοινώνει ότι:Την 22α Ιουνίου 2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμ. Κ2-4453 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ωςάνω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατόπιν  της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 32.795.721€ διαιρούμενο σε 109.319.070 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία.

Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α,  στη συνεδρίασή της της 28ης Αυγούστου 2012, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων δωρεάν μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2012. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α, όπως ισχύει,

β) Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7η Σεπτεμβρίου 2012 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

γ) ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 5.205.670 νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2012. Κατά την ως άνω ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων, ως αυτοί έχουν κατά τα ανωτέρω προσδιοριστεί, οι οποίες τηρούνται στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)