Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 1/1/2012 - 30/6/2012 της Καθημερινής.

 

Επίσης, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα Η Καθημερινή την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.