Στα 8,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Ομίλου Τιτάν για το α' εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας μείωση 65,3%. 

 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 548 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2011. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 21% και έφθασαν τα 112 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, ενώ τα αποτελέσματα κατά το α’ τρίμηνο επηρεάστηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το β’ τρίμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα 322 εκατ ευρώ. Η πρώτη, μετά από 6 τρίμηνα, βελτίωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στη διαφαινόμενη αρχή ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατά το β’ τρίμηνο, μειώθηκαν κατά 17% στα 78 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το 2011. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2011 είχαν ενισχυθεί κατά 25 εκατ. ευρώ λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση, τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, παρά τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς και την ουσιαστικά μηδενική ακόμη συνεισφορά από τις ΗΠΑ, οφείλονται στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Τέλος, σημειώνεται πως η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος είχε περιορισμένη θετική επίδραση ύψους 2 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών του α’ εξαμήνου θα είχε μειωθεί κατά 5% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 23%. Οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές από την υποχώρηση του ευρώ συνεισέφεραν επίσης στην ουσιαστική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με το 2011.