Αυξημένα καθαρά κέρδη και κύκλο εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της Σωληνουργείας Κορίνθου στο α' εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 6,6 εκατ. ευρώ (0,0531 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 3,2 εκατ. ευρώ (0,0258 ευρώ ανά μετοχή) την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε άνοδο κατά 3% και διαμορφώθηκε σε 124 εκατ. ευρώ έναντι 120,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011. Παράλληλα η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου.

Συγκεκριμένα το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 65,7%. Σημαντική ήταν και η αύξηση που σημείωσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφωθήκαν σε 14,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ πέρυσι ενισχυμένα κατά 57,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2012 ενισχύθηκαν κατά 131,6% και ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2011.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο όμιλος παρά τις αυξημένες πωλήσεις και κατά συνέπεια τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, χάρη στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων και των αγορών πρώτων υλών πέτυχε τη μείωση του καθαρού δανεισμού του ο οποίος στις 30/06/2012 ανήλθε σε 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 40,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2011. Οριακά αυξημένα ήταν και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν στις 30/6/2012 σε 159,5 εκατ. ευρώ έναντι 151,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2011.