Κατά 30% μειώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Sprider στο α' εξάμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 41.261 χιλ, έναντι 58.968 χιλ. το α' εξάμηνο του 2011. 

 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην προσωρινή έλλειψη εμπορευμάτων από το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας, λόγω της πυρκαγιάς. 

 

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 20.297 χιλ. έναντι 32.368 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 37,3%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 49,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 54,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόνταμέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 13.533 χιλ. έναντι ζημιών 773 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επηρεαστεί κατά  8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «ʼλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

 

Να σημειωθεί ότι τα συνολικά έξοδα του Ομίλου, προ αποσβέσεων, κατά το πρώτο εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε 24.866 χιλ. από 34.082 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 27,0%, επιβεβαιώνοντας έτσι τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην τρέχουσα χρήση. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημίες 18.155 χιλ. έναντι ζημιών 6.765 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 4.622 χιλ. έναντι 5.992 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένες κατά 22,9% γεγονός που αποδίδεται στην συγκράτηση των επενδύσεων. 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 25.061 χιλ. έναντι ζημιών 8.412 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό 3.982 χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 

 

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 25.159 χιλ. έναντι ζημιών 8.473 χιλ. την αντίστοιχηπερίοδο του 2011. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012. 

 

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 22,3%. 

 

Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα δυσμενές γεγονός, όταν ηέδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους,με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της Sprider, ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν. 

 

Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των 12.180 χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε 9.969 χιλ. περίπου. Τονίζεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 

 

Να σημειωθεί ότι μετά από την από 30/06/2012 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και το από 30/06/2012 προσύμφωνο πώλησης απεφασίσθη η πώληση της Ρουμανικής θυγατρικήςSprider Stores SRL στην εταιρία NAQUA INVESTMENTS LTD., η οποία εδρεύει στην Κύπρο και εξειδικεύεται στην λιανική εμπορία ενδυμάτων – υποδημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Το τίμημα ανήλθε στο επίπεδο των  640.000 ευρώ. 

 

Η βαθιά ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, η κρίση ρευστότητας και ο συνεχιζόμενος εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων της Sprider Stores σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα της Ρουμανικής θυγατρικής, οδήγησαν την Διοίκηση στο συμπέρασμα ότι είναι προς το συμφέρον του Ομίλου η απεμπλοκή από την δραστηριότητα στην γειτονική χώρα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην Ελλάδα, η οποία και αποτελεί την βασική χώρα δραστηριότητας και ενδιαφέροντος. 

 

Τα σημαντικότερα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την πώληση της SpriderSTORES SRL συνοψίζονται ακολούθως: 

 

* Βελτίωση μικτού περιθωρίου κέρδους Ομίλου κατά 1,50 ποσοστιαίες μονάδες. 

* Βελτίωση EBIDTA κατά ευρώ 1.500 χιλ. 

* Βελτίωση κερδών μετά φόρων και συνεπώς ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου ευρώ 3.200 χιλ. 

* Βελτίωση ρευστότητας μητρικής κατά ευρώ 3.000 χιλ.(στο ποσό δηλαδή που έχουν ανέλθει οι αγορές της μητρικής για την θυγατρική, την εξόφληση των οποίων αναλαμβάνει ο αγοραστής). 

 

Πέραν των παραπάνω και στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου πωλήσεων, ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο 2012 προέβη στην διακοπή λειτουργίας ακόμη δύο καταστημάτων, ενός στην Σόφια Βουλγαρίας και ενός στην Λευκάδα.