Τη μειώση του αριθμού μετοχών (reverse split) με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές καθώς και τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Ντρουκφάρμπεν στις 29/8, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά στη ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

 

1. Αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

2. Αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 0,37 σε € 1,48 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των 15.492.480 μετοχών σε 3.873.120 ήτοι με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές (reverse split) καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

3. Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €4.570.281,60 προς το σκοπό σχηματισμού ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α. του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 1,48 σε € 0,30 καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.