Κύκλο εργασιών ύψους 24,4 εκατ. ευρώ σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Space Hellas, έναντι 20,4 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 2,4% (από 2,1 σε 2,05 εκατ. ευρώ) ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28%, κλείνοντας στα 242 χιλ. ευρώ (από 189 χιλ. ευρώ).