Το πρώτο εξάμηνο του 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛ ανήλθε σε 526,9 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 και τα μικτά κέρδη σε 39,3 εκ. ευρώ από 52,5 εκ. ευρώ.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 19,5% στα 40,5 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 11,6 εκ. ευρώ έναντι 21,5 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 16,4 εκ. ευρώ του εξαμήνου 2011 (κέρδη 0,087 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,1323 ευρώ ανά μετοχή). 

 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, στον κλάδο της έλασης, πραγματοποιήθηκαν οι καθυστερημένες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου, με αποτέλεσμα ο συνολικός όγκος πωλήσεων του εξαμήνου να προσεγγίζει τον αντίστοιχο του εξαμήνου του 2011. Οι χαμηλότερες τιμές πώλησης και το αυξημένο κόστος, όμως, οδήγησε στη μείωση της κερδοφορίας. 

 

Το κόστος από τα τέλη του 2011 έχει επιβαρυνθεί, κυρίως από το αυξημένο κόστος ενέργειας το οποίο έχει επιβαρυνθεί επιπλέον και με φόρους κατανάλωσης, το αυξημένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων και τα υψηλά επιτόκια. Ο κλάδος της διέλασης, παρά την επιδείνωση των προβλημάτων στον εγχώριο οικοδομικό τομέα, περιόρισε τις ζημιές του και έχει αρχίσει να υλοποιεί ένα πλάνο αναδιοργάνωσης του.

 

Η διασφάλιση της ρευστότητας του Ομίλου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και ο συνολικός καθαρός δανεισμός παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με του πρώτου τριμήνου, με τις ταμειακές εισροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες να διαμορφώνονται στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 4,3 εκ. ευρώ και τις επενδυτικές εκροές σε 22 εκ. ευρώ.