Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Σελόντα για την χρήση 2007, ενώ είναι στην διαδικασία φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008 έως και 2011. 

 

Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος, πλέον προσαυξήσεων συνολικού ύψους 112.732,84 ευρώ. 

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, με ποσό 150.000 ευρώ και επομένως το προαναφερθέν ποσό δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 

 

Η ως άνω οφειλή εξοφλήθηκε εφάπαξ συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένες απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.