Στα 4 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές του Ομίλου της ΕΤΕΜ στο α' εξάμηνο του 2012 έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το 1ο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 51 εκ., έναντι € 50,2 εκ. το εξάμηνο του 2011 αυξημένες κατά 1,5%. 

 

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας έφτασαν τα € 21,8 εκ. έναντι € 21,4 εκ. κατά το εξάμηνο του 2011, αυξημένες κατά 1,7%. 

 

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο εσωτερικό της χώρας, η μείωση των διαθέσιμων προς κατανάλωση εισοδημάτων, οι επιπρόσθετοι φόροι στα ακίνητα και το εν γένει αρνητικό οικονομικό κλίμα και η συνεπαγόμενη ύφεση έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή πτώση την οικοδομική δραστηριότητα. 

 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον τόσο η μητρική εταιρία όσο και ο Όμιλος ΕΤΕΜ έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις πωλήσεις στα αντίστοιχα επίπεδα του 2011 βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις. 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,2 εκ. έναντι ζημιών € 2,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 4 εκ. έναντι ζημιών € 7 εκ. το εξάμηνο του 2011.

 

 

Τέλος, οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή, για το εξάμηνο του 2012, ήταν € 0,1329 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,2327 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο 2011. 

 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,6 εκ. έναντι ζημιών € 1,7 εκ. το εξάμηνο 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2012, ήταν ζημιές € 3,6 εκ. ή € 0,1214 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 4,8 εκ. ή € 0,1615 ανά μετοχή, το εξάμηνο του 2011. 

 

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 1,3 εκ. έναντι € 1,8 εκ. το εξάμηνο 2011, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές διαμορφώθηκαν σε € 2 εκ. έναντι € 3,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

 

Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το εξάμηνο 2012 διαμορφώθηκαν σε € 1,4 εκ. για τον Όμιλο και € 0,5 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 2,6 εκ. για τον Όμιλο και € 0,7 εκ. για την εταιρία το εξάμηνο του 2011. 

 

Οι εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΜ παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον συνεχίζουν, εντείνοντας την προσπάθειά τους, να είναι προσανατολισμένες στις αγορές του εξωτερικού προσδοκώντας σε περαιτέρω αύξηση του εξαγωγικού χαρακτήρα τους. 

 

Η συνέχιση του προγράμματος επενδύσεων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ επιτρέπει ήδη την παραγωγή με ανταγωνιστικό κόστος όπως και το σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που αναμένεται να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 

Οι κυριότερες αβεβαιότητες σχετίζονται, σχεδόν στο σύνολό τους, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, καθώς το κυρίως ζητούμενο είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και οι μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρείν και της ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας.