Στις 3 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2011/2012, η Jumbo. H ετήσια ενημέρωση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί στις 12.09.2012.

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η.11.2012, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011/2012. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25.07.2012 αποφάσισε τη μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ 181.947.551,80 κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου ευρώ 0,21 ανά μετοχή με μετρητά στους δικαιούχους μετόχους. 

 

Ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 7.09.2012.

 

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (record date) η 11η.09.2012, ενώ η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 17.09.2012.