Με ζημιές 18,3 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄ εξάμηνο για την Lamda Development, έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 16,6 εκατ. ευρώ των ζηµιών από την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου καθώς και στην καταβολή επιπρόσθετων καθαρών τόκων κατά 1,0 εκατ. ευρώ σε σχέση µε πέρσι λόγω της ανόδου των επιτοκίων δανεισµού. 

 

Στο ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται η αποµείωση της αξίας της συµµετοχής στην Eurobank Properties ποσού 44 εκατ. ευρώ η οποία έγινε αποκλειστικά για σκοπούς παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το IAS 39, δεδοµένου ότι η αποµείωση αυτή είχε ήδη επηρεάσει ισόποσα αρνητικά την Καθαρή Θέση κατά τα προηγούµενα έτη. Σηµειωτέον ότι η Lamda Development πώλησε την 21η Αυγούστου του τρέχοντος έτους στην εταιρία συµµετοχών Fairfax Financial Holdings Limited το σύνολο της συµµετοχής της στην Eurobank Properties, ήτοι 9.017.987 τεµάχια προς 4,75 ευρώ, τιµή που αντιπροσωπεύει premium 12% σε σχέση µε τη τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης συνεδρίασης. Το κέρδος από τη συναλλαγή ανήλθε στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ και θα συµπεριληφθεί στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Γ τριµήνου του έτους. 

 

Συνεχίζοντας την τάση της προηγούµενης περιόδου, ελεγχόµενη µείωση κατά 8% παρουσίασαν τα ενοποιηµένα επαναλαµβανόµενα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA) του Οµίλου (δηλαδή προ µεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) τα οποία ανήλθαν σε 16,3 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2011, ενώ η επαναλαµβανόµενη κερδοφορία των 3 εµπορικών κέντρων παρουσίασε µείωση κατά 9% παρά τη βαθειά ύφεση που επικρατεί στο χώρο του λιανικού εµπορίου στην Ελλάδα.

 

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εµπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σηµεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έµποροι λιανικής συνεχίζουν και έχουν το πλεονέκτηµα του χαµηλότερου ενοικίου συγκριτικά µε τις κεντρικές οδούς, µεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και εξασφαλισµένη µεγάλη επισκεψιµότητα, όπως αποδεικνύει η µέχρι σήµερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς πλήρους µίσθωσης των εµπορικών κέντρων της Lamda Development, σημειώνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Πιο συγκεκριµένα, αρκετά ικανοποιητική κρίνεται η απόδοση του εµπορικού κέντρου “The Mall Athens”δεδοµένου ότι η επαναλαµβανόµενη κερδοφορία παρά την κρίση µειώθηκε κατά 9,9% ενώ ο τζίρος των καταστηµάτων παρουσίασε επίσης πτώση κατά 9,9%. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παραµένει σχεδόν πλήρως µισθωµένο και µε αριθµό επισκεπτών που κινείται στα περσινά επίπεδα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστηµάτων στο “Golden Hall” για την ίδια περίοδο κινήθηκε πτωτικά κατά 13,9%, ενώ η επαναλαµβανόµενη κερδοφορία µειώθηκε κατά 20,9%. Σε ότι αφορά τον αριθµό επισκεπτών, παρατηρήθηκε µικρή πτώση κατά 4,5%. Στο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστηµάτων περιορίστηκε στο 5,8%, η επισκεψιµότητα παρουσίασε µικρή πτώση κατά 4,5% ενώ η επαναλαµβανόµενη κερδοφορία παρουσίασε οριακή κάµψη κατά 1,4%. 

 

Σηµειωτέον ότι, µετά την ανάληψη του 100% της διαχείρισης του “Mediterranean Cosmos” από το ∆εκέµβριο του 2010, υλοποιούνται επιτυχώς αλλαγές και βελτιώσεις µε στόχο τη ποιοτική αναβάθµιση και περαιτέρω ενδυνάµωση του προϊοντικού µείγµατος µε επιπλέον ισχυρά εµπορικά σήµατα, όπως, µεταξύ άλλων, το ATTICA, η INTERSPORT, η H&M και η APPLE. 

 

Επιπλέον, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής αναβάθµισης του Εµπορικού Κέντρου, επένδυση που αναδεικνύει την µακροπρόθεσµη δέσµευση υποστήριξης των Εµπορικών Κέντρων. 

 

Η Μαρίνα του Φλοίσβου παρουσίασε λειτουργικές ζηµιές κατά €0,3 εκατ. κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης και της αύξησης κατά 20% του ενοικίου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

Tα έσοδα από συµµετοχές και µερίσµατα παραµένουν στα περσινά επίπεδα καθώς τα έσοδα από µερίσµατα από την Eurobank Properties ανήλθαν στα €3,6 εκατ., απόρροια της συνεχιζόµενης κερδοφορίας της. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου παρουσιάζουν µείωση κατά 13% λόγω της συνεχιζόµενης πολιτικής περικοπής των εξόδων.

 

Η στρατηγική της εταιρείας συνοψίζεται ως ακολούθως:

 

• Στήριξη και ποιοτική βελτίωση των επαναλαµβανοµένων λειτουργικών κερδών µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

• Προσεκτική διαχείριση της  ρευστότητας, των εµπορικών και επενδυτικών κινδύνων του οµίλου καθώς και συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω µείωση των λειτουργικών εξόδων. 

• Προώθηση των δύο µεγάλων αναπτύξεων στο Βελιγράδι, καθώς και συµµετοχή σε διαδικασίες διάθεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Του ∆ηµοσίου Α.Ε. που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό ενδιαφέρον.  

• Συνέχιση και ενδυνάµωση των υφιστάµενων στρατηγικών συνεργασιών µε διεθνείς και Ελληνικούς οµίλους αλλά και δηµιουργία νέων.