Στα 34,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές για τον όμιλο της Σιδενόρ στο εξάμηνο έναντι ζημιών 18 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 

 

Ειδικότερα, η σημαντική κάμψη της δραστηριότητας και η επιδείνωση των συνθηκών στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης είχε ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σιδενόρ να σημειώσει στο πρώτο εξάμηνο του 2012 πτώση της τάξεως του 7,6% και να ανέλθει σε 574,8 εκ. ευρώ έναντι 621,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011. 

 

Αντίστοιχη πορεία είχε και η κερδοφορία του Ομίλου με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται σε 14,7 εκ. ευρώ έναντι 23,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

 

Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 34,5 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,3585 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 18,0 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,1870 ευρώ ανά μετοχή) στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

 

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική μείωση του δανεισμού της εταιρίας κατά 34,4 εκ. ευρώ, απόρροια της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών. 

 

Η συνεχιζόμενη υποτονική δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα στην εγχώρια αγορά καιη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη επέδρασαν αρνητικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα με συνέπεια η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός Ελλάδας και η ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας να αντισταθμίσουν μερικώς μόνο τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου Σιδενόρ παρακολουθεί συστηματικά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική της, οι βασικοί άξονες της οποίας αφορούν στη διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των μονάδων και την περαιτέρω συρρίκνωση των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.