Τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ ανήλθαν σε € 18,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012, έναντι € 128,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένα κατά € 110,5 εκατ. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης διαμορφώθηκε στα 2,938 δισ.


Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 483,4 εκατ. έναντι € 603,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 120,4 εκατ. (-19,9%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 16,5%, σε σύγκριση με 22,2% το α΄ εξάμηνο του 2011.

Σε επίπεδο τριμήνων του 2012, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε το β’ τρίμηνο σε 17,9% από 15% το α’ τρίμηνο. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση ύψους € 28,1 εκατ. από προβλέψεις που αφορούν στον αποσχισθέντα κλάδο Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ (νυν ΛΑΓΗΕ) ο οποίος εισφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου διαμορφώνεται σε € 279,5 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 19,9%, με τα σχετικά μεγέθη του α΄ εξαμήνου 2012 να διαμορφώνονται σε € 511,5 εκατ. και 17,4%.

Σημειώνεται επίσης ότι, εάν στον κύκλο εργασιών του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2012, είχαν συνυπολογισθεί τα έσοδα ύψους € 32,3 εκατ., από διασυνδετικά δικαιώματα του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ, το EBITDA α΄ εξαμήνου και το περιθώριό του θα είχαν διαμορφωθεί σε € 515,7 εκατ. και 17,4% αντίστοιχα.