Την 25/09/2012, ημέρα Τρίτη ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alapis, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:


1. Ανάκληση της απόφασης επί του δεύτερου σκέλους του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 2-8-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατά την Β¶ επαναληπτική συνεδρίαση στις 29-8-2011, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, για την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η α΄ επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα την 09/10/2012 ημέρα Τρίτη, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η β΄ επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα την 23/10/2012 ημέρα Τρίτη.