Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 70 χιλ. ευρώ από ζημιές ύψους 1,1 εκ. ευρώ κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο ο όμιλος της ΣΙΔΜΑ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της παραμένουν στην κατηγορία Επιτήρησης όπου μεταφέρθηκαν την 10.4.2012 σύμφωνα με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

 

Η ΣΙΔΜΑ, παρόλο το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική αγορά, παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου, σε αντίθεση με αυτό του πρώτου τριμήνου που ήταν αρνητικό.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε επίπεδο Ομίλου  ανήλθαν σε 70 χιλ. ευρώ από ζημιές ύψους 1,1 εκ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας σε 0,3 εκ. ευρώ, από ζημιές ύψους 0,9 εκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο αντίστοιχα.

 

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών προς άρση των αιτιών που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών στην κατηγορία αυτή όπως :

- την συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους

- την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της μείωσης των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Η μείωση τόσο των αποθεμάτων όσο και των ημερών πίστωσης προς την πελατεία βοηθούν ήδη προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν και οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 2 εκ. ευρώ που παρουσίασε η Εταιρεία στο εξάμηνο.

- την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της με νέες πηγές εσόδων όπως αυτές από φωτοβολταϊκά. Τον Ιούνιο ξεκίνησε  η λειτουργία του πάρκου φωτοβολταϊκών πανέλων ισχύος 0,9 MW στις εγκαταστάσεις της ΣΙΔΜΑ στο Ωραιόκαστρο που προβλέπεται να αποφέρει εισόδημα περίπου ευρώ 500 χιλ. σε ετήσια βάση.