Ο Όμιλος της Alpha Grissin για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους που ανέρχονται σε 1,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 876 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011. 

 

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 891 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2011. 

 

Ο Όμιλος εμφάνισε ζημίες προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ύψους 89 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 155 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εμφάνισε μείωση 18,5% κυρίως εξ’αιτίας της κακής πορείας του τομέα συστημάτων υποστήριξης στην Ελλάδα. Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει την πορεία για τον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους το οποίο μειώθηκε κατά 8% επιπλέον σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

 

Το μικτό κέρδος διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το α΄εξάμηνο του 2011 στο 22%. Αρνητικά επηρρέασαν την κερδοφορία του Ομίλου τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται κατά 15% αυξημένα εξ’ αιτίας κυρίως της αύξησης των περιθωρίων δανεισμού σε συνδιασμό με την μετάθεση δόσεων τακτής λήξεως ομολογιακών δανείων. 

 

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρίας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της, η Alpha Grissin  ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης, έχει δεσμευθεί να διατηρεί ταμειακή επάρκεια και ομαλή ρευστότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να αξιολογεί σοβαρές προτάσεις για να δρομολογήσει την πώληση κάποιων εκ των ιδιόκτητων ακινήτων του, η οποία θα εξασφάλιζε σημαντική ρευστότητα στον Όμιλο. 

 

Παράλληλα η διοίκηση της Alpha Grissin σε συνεργασία με ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την υποστήριξη της πρότασης επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων της με κυριότερο στόχο την μεταφορά του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο με κοινές εξασφαλίσεις. 

 

Η Alpha Grissin ολοκλήρωσε χωρίς καθυστέρηση εντός του Οκτωβρίου 2011, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2011. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου, εκτός από τα μέτρα που ήδη έχει αναλάβει, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, προκειμένου να διατηρήσει κερδοφόρο το λειτουργικό αποτέλεσμα.