Τις δυνατότητες πραγματοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου επεξεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Compucon και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό θα προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της εταιρείας από τις 21/4/2009 έχουν μεταφερθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6, παράγραφοι 1, 4 και 6, του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερομένων παραγράφων, ήτοι η άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η παροχή στην εταιρία πιστοποιητικού ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

 

Η εταιρία έχοντας διέλθει μια σημαντική συρρίκνωση μεγεθών τα τελευταία έτη, πραγματοποιεί διαρκώς στοχευμένες ενέργειες ανάσχεσης αυτής της κατάστασης και δημιουργίας συνθηκών ανάκαμψης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιήσει κινήσεις εξυγίανσης τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο εξυπηρετώντας τις άμεσες ανάγκες που απορρέουν από τις εν ισχύ δανειακές συμβάσεις και επιτυγχάνοντας παράλληλα συμφωνίες αποπληρωμής των χρεολυσίων συμβατές με τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. 

 

Συναισθανόμενη παράλληλα την ανάγκη απόλυτα συμβατής με τα ΔΠΧΠ απεικόνισης των οικονομικών της καταστάσεων βάσει των τρεχουσών εξελίξεων της οικονομίας, έχει προβεί την τελευταία τριετία σε προβλέψεις και απεικονίσεις που αντανακλούν την τρέχουσα οικονομική της εικόνα. 

 

Η επιτευχθείσα, στο Α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αύξηση πωλήσεων σε επίπεδο μητρικής και ομίλου, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη λήψη απόφασης, μεσοπρόθεσμα, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την αναχρηματοδότηση του δανεισμού και του κύκλου δραστηριότητάς της, εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσουν συνθήκες άρσης των λόγων ένταξης στη κατηγορία επιτήρησης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τις δυνατότητες πραγματοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό θα προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες κατόπιν βεβαίως προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους της.