Στα 9,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων για την Pasal στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Ειδικότερα, η Pasal Development ανακοινώνει ότι τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα γιο το Α΄ εξάμηνο του 2012 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) ανήλθαν σε ζημιές € 0,8 εκατ. έναντι κερδών € 1,0 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. 

 

Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 9,7 εκατ. έναντι ζημιών € 7,6 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. 

 

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. του Α΄ εξαμήνου του 2011. 

 

Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την 30.6.2012 διαμορφώθηκε σε € 53,7 εκατ. (€ 3,58 / μετοχή) έναντι € 63,8 εκατ. την 31.12.2011 ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε € 37,9 εκατ. (€ 2,53 / μετοχή).

 

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του Α΄ εξαμήνου ανήλθε σε € 134,4 εκατ. χωρίς μεταβολή σε σχέση με το τέλος της χρήσης του 2011. 

 

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 30.6.2012 ανήλθε σε €168,5 εκ. 

 

Η εταιρεία διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις εστιάζει σε ενέργειες για την επενδυτική αξιοποίηση του. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη του εμπορικού κέντρου Athens Heart, μέσω αλλαγών στην σύνθεση των μισθωτών και στοχευμένων προωθητικών ενεργειών. 

 

Το Athens Heart κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012 παρουσίασε αύξηση 7% στην επισκεψιμότητα και μείωση 9,5% στις συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων που στεγάζει σε συγκρίσιμη βάση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις θετικές τάσεις για τα εμπορικά κέντρα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. 

 

Η Pasal υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ, εταιρεία επενδύσεων με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και ειδικό φορολογικό καθεστώς που αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο σε προβλεπόμενες επενδυτικές κινήσεις στην χώρα.