Στα 1,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου του Νηρέα στο α' εξάμηνο 2012, ενισχυμένα κατά 1,6 εκατ. ευρώ ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 13,9 εκατ. ευρώ.

 

Ειδικότερα, τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων (EBITDA προ επίδρασης βιολογικών αποθεμάτων) αυξήθηκαν σε € 13,9 εκ., έναντι € 11,4 εκ. το εξάμηνο του 2011. 

 

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν σε € 1,8 εκ., ενισχυμένα κατά €1,6 εκ. Τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε €1,9 εκ. (€ 0,0302 ανά μετοχή). 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι σημαντικά διότι επετεύχθηκαν παρά την κατά 15% άνοδο του 

κόστους των πρώτων υλών, η οποία προήλθε τόσο από την ανάκαμψη των τιμών τους όσο και 

από την υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (οι πρώτες ύλες τιμολογούνται σε 

δολάρια ΗΠΑ). 

 

Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ: 

 

«Στην αρχή του έτους είχαμε δεσμευθεί ότι θα επιδιώκαμε την αύξηση των εξαγωγών μας στις νέες αγορές, τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, αλλά και την προσεκτική διαχείριση των ταμειακών μας ροών. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου πιστοποίησαν ότι πάνω σ’ αυτούς τους στόχους δουλέψαμε όχι μόνο εντατικά, αλλά και αποτελεσματικά.

 

Βελτιώσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία, παρά τις σημαντικές αυξήσεις τιμών που παρατηρήθηκαν στο μέτωπο των πρώτων υλών. Αυξήσαμε τις ήδη υψηλές εξαγωγές μας, διευρύνοντας την παρουσία μας στις νέες αγορές-χώρες. Καταφέραμε όχι μόνο να περιορίσουμε τον καθαρό τραπεζικό μας δανεισμό, λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που σημειώσαμε, αλλά και να μετακυλήσουμε χρονικά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του συνολικού μας δανεισμού. 

 

Αναμφίβολα, προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις μας το 2012, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες της οικονομίας. 

 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας προσφέρει ήδη πολλά στην ελληνική οικονομία: θέσεις εργασίας, φόρους, εξαγωγές, ενίσχυση της περιφέρειας, κ.λπ. Και επιπλέον, αν τύχει και της ανάλογης προσοχής από την Πολιτεία, έχει όλες τις δυνατότητες να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα κατά τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας έναν από τους σημαντικούς βραχίονες για την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας»