Κάμψη εσόδων και διεύρυνση ζημιών ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ για το α’ εξάμηνο του 2012. Όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση του ομίλου η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων. 

 

Επιπλέον, επισημαίνεται πως το 2012 η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά επιδεινώνοντας τα προβλήματα των δημοσίων εσόδων και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Παράλληλα, τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος η οποία σε συνδυασμό με τη δραματική αύξηση της ανεργίας, θα επιφέρει περαιτέρω μείωση της ζήτησης και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας. Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης της επιβατικής και της εμπορευματικής κίνησης. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό κόστος των εταιρειών έχει επιβαρυνθεί από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των καυσίμων το α’ εξάμηνο του 2012 αυξήθηκε πάνω από 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση ανέρχεται σε 50% έναντι των τιμών των καυσίμων του έτους 2010 και 95% έναντι του 2009.

 

Υπενθυμίζεται ταυτόχρονα πως ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο πρώτο εξάμηνο του 2012 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου.

 

Κύκλος Εργασιών

 

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο α’ εξάμηνο του 2012 σε ευρώ 83,2 εκατ. έναντι ευρώ 117,0 εκατ. το α’ εξάμηνο πέρυσι. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής διαμορφώθηκε σε ευρώ 69,3 εκατ. έναντι ευρώ 100,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2011 είχαν ενισχυθεί από τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου.

 

Μικτά Αποτελέσματα

 

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 2,1 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 7,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 2,9 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 8,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε σε επίπεδο Ομίλου από ευρώ 110,0 εκατ. σε ευρώ 85,3 εκατ., ενώ σε επίπεδο μητρικής το κόστος πωληθέντων το α’ εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ευρώ 72,2 εκατ. έναντι ευρώ 92,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011.

 

EBITDA

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2012 σε ζημιές ευρώ 9,8 εκατ. έναντι ευρώ 3,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και το EBITDA της Μητρικής ανήλθε σε ζημιές ευρώ 8,7 εκατ., έναντι ευρώ 0,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011. 

 

Καθαρά αποτελέσματα

 

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 24,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 17,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 22,7 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 13,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011.

 

Στην ίδια πάντα ανακοίνωση επισημαίνεται πως ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή δεδομένων των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το βασικότερο πρόβλημα την περίοδο αυτή για τον κλάδο αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εταιρειών. Στη δυσμενή αυτή συγκυρία, στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης της εταιρείας παραμένουν η διατήρηση του λειτουργικού κόστους στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και η βέλτιστη διαχείριση του στόλου. Η ΑΝΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επιτελώντας στρατηγικής σημασίας έργο για τη χώρα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα. Η Διοίκηση του Ομίλου ΑΝΕΚ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται και την αντιμετώπιση των συνθηκών που επικρατούν.