Διεύρυνση ζημιών και πτώση πωλήσεων κατέγραψε το α΄ εξάμηνο του 2012 η Βιοκαρπέτ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2012 σε 40.140 χιλ. € έναντι  43.734 χιλ. €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2011.

    
Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2012  σε 21.756 χιλ € έναντι 23.996 χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Οι εξαγωγές αποτελούν το 54.20% του συνολικού τζίρου.

    
Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2012 σε (2059) χιλ.€, έναντι 530 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

    
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2012 σε (6.553) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (3.875) χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

   
Το Α’ εξάμηνο του 2012 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (6.582) χιλ € (ζημία), έναντι ζημίας (3.848) χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

    
Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2012 σε 4.210 χιλ.€ έναντι 3.438 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

    
Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε (1.748) χιλ.€ (ζημία) έναντι (ζημίας) (1.234) χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

    
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2012 ανήλθαν σε (2.242) χιλ.€ (ζημία) έναντι ζημίας (1.960) χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

    
Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2012 ανήλθαν σε (2.391) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (1.970) χιλ.€  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

 

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που άρχισε τα τέλη του 2008 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, επηρέασε πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία αλλά ιδιαίτερα και την Ελληνική οικονομία. Tα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ήταν απόρροια αυτής της κρίσης.

 

Τονίζεται ότι ο ΟΜΙΛΟΣ την τελευταία τριετία έχει δώσει μεγάλη ώθηση στα προϊόντα που προορίζονται για τις αγορές του Εξωτερικού, προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές του σαν ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. Κατά το τρέχον εξάμηνο 2012 οι εξαγωγές αποτελούν το 54,2% των συνολικών πωλήσεων.

 

Οι εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ αναδιοργανώνονται κατά την τελευταία διετία και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της εγχώριας και εξωτερικής Αγοράς, προκειμένου να περάσει η κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Επίσης πραγματοποιώντας συμπληρωματικές επενδύσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, της μείωσης του κόστους παραγωγής και την παραγωγή νέων προϊόντων, θα είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες της Αγοράς και την αναμενόμενη ανάκαμψη που εκτιμάται ότι θα αρχίσει να πραγματοποιείται από το 2013.

 

Επίσης ο ΟΜΙΛΟΣ που δραστηριοποιείται στον μεταλλουργικό κλάδο με την θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ προσδοκά πρόσθετη παραγγελιοληψία από το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό που θα αφορά τα νέα πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου που απευθύνονται στους κατασκευαστές φωτοβολταικών πάρκων και συναφών εγκαταστάσεων.

 

Επίσης αναμένεται σοβαρή αύξηση της παραγγελιοληψίας με συνέχιση της εφαρμογής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που αφορά την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α΄εξάμηνο του 2012  θα δημοσιευθούν στον Τύπο την Παρασκευή 31/8/2012.