Στα 134 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά φόρων της Τράπεζας Κύπρου στο α' εξάμηνο, με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται στα 360 εκατ. ευρώ. 

 

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

 

Κερδοφορία 

Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις €360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση με την περσινή περίοδο) 

 

Ζημιές μετά τη φορολογία €134 εκατ. 

 

Σημαντική αύξηση προβλέψεων 

 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €568 εκατ., (αύξηση 210% σε σχέση με την περσινή περίοδο) 

 

Ενίσχυση δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 50% από 46% στις 31 Μαρτίου 2012 (πλήρης κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις με συνολικό ποσοστό κάλυψης 106%) 

 

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 94% 

 

Κεφαλαιακή βάση 

 

Δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,1% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 7,3% 

 

Δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων βάσει Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 6,9% 

 

Στα πλαίσια αίτησής του για κρατική στήριξη, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα με βάση άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.