Μείωση ζημιών και κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΝΕΛ το πρώτο εξάμηνο του 2012. Σημειώνεται πως με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009  ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθε σε  ποσό €30.361.713,26, έναντι  ποσού € 36.121.874,58 την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι παρουσίασε  μείωση  15,95 %, η οποία οφείλεται  στην αλλαγή πολιτικής  του ομίλου (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου  κατά το Α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες  ποσού €8.597.371,59 έναντι ζημιών  ποσού €19.582.499,81  την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα αποτελέσματα  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 11.859.917,38 κατά  το Α’ εξάμηνο 2012 έναντι  ζημιών   ποσού €  20.993.331,40  την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα  κέρδη / (ζημίες)  του  Ομίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημίες  ποσού € 18.253.987,99 έναντι ζημιών  ποσού € 27.129.962,99  το Α’ εξάμηνο του 2011.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ» κατά το Α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθε σε ποσό  € 25.355.767,73 έναντι ποσού € 29.854.132,91  την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι παρουσίασε μείωση  15,07 %  η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής  της εταιρείας (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση.

 

Τα μικτά αποτελέσματα κατά το Α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.348.358,27,  έναντι ζημιών  ποσού € 15.932.006,91την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα αποτελέσματα  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 8.180.074,53 για το Α΄ εξάμηνο 2012, έναντι  ζημιών    ποσού  € 16.806.416,35  για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως

Τα  κέρδη / (ζημίες) της  Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 13.578.455,85,  έναντι ζημιών  ποσού € 21.812.275,77 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Tην τρέχουσα περίοδο  που έληξε την 30.06.2012 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.06.2012 ανήλθε σε ποσό € 87.817.478,47 (31.12.2011: € 65.225.093,16),έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 33.819.385,63 (31.12.2011: € 33.607.149,65).  Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 88.743.561,43 (31.12.2011: € 65.831.525,44), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 75.574.831,24 (31.12.2011: € 71.024.227,36). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται  ενδοεταιρικά  υπόλοιπα ποσού € 56.322.057,80 και στις υποχρεώσεις  ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 25.110.092,00  αντίστοιχα. 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1–30.06.2012 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 8.597.371,59 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1–30.06.2011 ποσού € 19.582.499,81).  Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές € 5.348.358,27 (1.1–30.06.2011: € 15.932.006,91). 

Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1–30.06.2012 Ομίλου ποσού € 19.377.661,68  (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές 1.1 – 30.06.2011 ποσού € 24.310.222,10).  Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές ποσού € 19.823.092,08 (αρνητικές ταμειακές ροές 1.1-30.06.2011 ποσού € 26.715.382,81). 

Ζημίες προ φόρων 1.1–30.06.2012 Ομίλου ποσού € 18.253.987,99 (ζημίες 1.1-30.06.2011 ποσού € 27.129.962,99).  Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων 1.1–30.06.2012 ποσού € 13.578.455,85 (ζημίες 1.1-30.06.2011 ποσού € 21.812.275,77) 
 

Εν’ όψει των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να προβεί σε μία σειρά ενεργειών, οι σημαντικότερες των οποίων αφορούν:

Α)  Την τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου και ειδικότερα τους προμηθευτές καυσίμων, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και την είσπραξη των εμπορικών του απαιτήσεων.

Β) Την πιθανή αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας € 36.000.000, περίπου, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά ποσό  € 6.000.000 περίπου .

Γ) Συρρίκνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τους προηγούμενους μήνες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξαιτίας της μη αναμενόμενης ανατροπής των γενικών οικονομικών συνθηκών της χώρας, όσο και της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου.  Έτσι επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του Ομίλου και η γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, αποφασίσθηκε η διακοπή συμβάσεων ναυλώσεων συγκεκριμένων πλοίων, το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης των οποίων, είναι ζημιογόνο, και επαναξετάσθηκαν οι συμβάσεις πρακτορεύσεως , η πιστωτική πολιτική προς τις μεταφορικές εταιρείες καθώς και η μείωση αποδοχών του προσωπικού.  

Σημειώνεται ότι μέσα στη χρήση 2011 και κατά την τρέχουσα περίοδο και έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων η εταιρεία διέκοψε την χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω οι παρούσες ενδιάμεσες  καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. 

Αντιστοίχως οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσμα της μη δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

Δ) Επίσης  έχουν  ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και πιθανολογείται η επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση και ρύθμιση των υποχρεώσεων της προς τις τράπεζες και το σύνολο των προμηθευτών της , ώστε να εξασφαλισθεί η αναγκαία ρευστότητα για την εξακολούθηση της λειτουργίας της και να αντιμετωπιστεί το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.