Ζημιές 148,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Marfin Investment Group -εξαιρουμένης της απμείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού-  σε σχέση με συγκρίσιμες ζημιές 108,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

 

Παράλληλα, ο όμιλος εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις 698,5 εκατ. ευρώ, έναντι 758,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2011,  ενώ τα μικτά κέρδη είναι 95,6 εκατ. ευρώ, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (96,8 εκατ. ευρώ) παρά την πτώση των πωλήσεων. Το EBITDA του πρώτου εξαμήνου βελτιώθηκε σε -€16,4 εκατ. από -€21,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, σαν αποτέλεσμα της πετυχημένης προσπάθειας περιορισμού κόστους στον όμιλο. 

 

Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο (με εξαίρεση την απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού) ανέρχονται σε 29,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 1 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

Σημειώνεται ότι τα λογιστικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012 έχουν επηρεαστεί αρνητικά, από την επανεκτίμηση αξίας της επένδυσης στην Cyprus Popular Bank ύψους 811 εκατ. ευρώ με συνέπεια ζημίες μετά από φόρους 934,2 εκατ. ευρώ σε εταιρικό επίπεδο και 960,2 ευρώ εκατ. σε επίπεδο ομίλου. Σημειώνεται ότι η επαναξιολόγηση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στην Καθαρή Θέση (NAV) του ομίλου καθώς οι σχετικές απομειώσεις κεφαλαίου είχαν προβλεφθεί σε εταιρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ομίλου, στο παρελθόν. Η Καθαρά Θέση (NAV) του ομίλου βρίσκεται στα 1,56 δισ. ευρώ και υπολογίζεται σε 2,03 ευρώ ανά μετοχή. Τέλος τα ρευστά διαθέσιμα σε εταιρικό επίπεδο ανέρχονται σε 92,4 εκατ. ευρώ. 

 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012, επηρεάζεται από την συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς και από την εποχικότητα που επηρεάζει την πλειοψηφία των εταιρειών του Ομίλου. Παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες οι εταιρείες της MIG, διατήρησαν την πρώτη θέση όσον αφορά τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, ενώ συνέχισαν την προσπάθεια περαιτέρω εξορθολογισμού του κόστους.