Αύξηση κερδών και εσόδων κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε σχέση με την αντίστοχη περίοδο του 2011. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 55,2 εκατ. ευρώ, έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένες κατά 97,8% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της Εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 91,2%.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αυξημένες κατά 114,5%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 27 εκατ. ευρώ, έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 103,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 92,7%.
 
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 13,8%. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 13,4%.

Οι επενδύσεις του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 139,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 27,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα 271,6 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 488 MW, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός μεγάλου αιολικού πάρκου της Εταιρείας στην Αμερική, συνολικής ισχύος 138 MW. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 253 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η Εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 741 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.