Διεύρυνση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο όμιλος της Έλαστρον.Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε € 32,8 εκ. έναντι € 45,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 2,4 εκ. ή 7,3 % επί των πωλήσεων έναντι € 5,6 εκ. ή 12,5% επί των πωλήσεων το εξάμηνο του 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 1,6 εκ. 

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 2,5 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Για την μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 27,9 εκ. έναντι € 37,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 2,1 εκ. ή 7,5% επί των πωλήσεων, έναντι € 4,9 εκ. ή 12,9% επί των πωλήσεων το εξάμηνο 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 0,6 εκ. έναντι κερδών € 1,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,8 εκ. έναντι κερδών € 0,2 εκ. το 2011.

Μικρή βελτίωση σημείωσε το επίπεδο δραστηριότητας του Ομίλου κατά την διάρκεια του 2ου τριμήνου της χρήσης συνέπεια της μεγαλύτερης ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων από τον ενεργειακό κλάδο και της ολοκλήρωσης εκτέλεσης ορισμένων μικρής κλίμακας ιδιωτικών έργων. 

Παράλληλα, οι εντατικότερες προσπάθειες τόνωσης των εξαγωγών άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, με ένα αυξανόμενο μέρος των προϊόντων του Ομίλου να κατευθύνεται στο εξωτερικό. Ωστόσο, σε συνέχεια του 1ου τριμήνου, η συνολική ζήτηση προϊόντων χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, παρέμεινε υποτονική. 

Ειδικότερα στην εσωτερική αγορά, η παρατεταμένη ύφεση, η έλλειψη χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η έντονη αβεβαιότητα που επικράτησε έως και το τέλος σχεδόν του 1ου εξαμήνου, περιόρισαν το επίπεδο δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου συνέχισε την εφαρμογή της στρατηγικής της με στόχο την βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, μέσω διατήρησης του αναγκαίου ύψους αποθεμάτων, ελαχιστοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, αξιοποίησης της υπάρχουσας ρευστότητας και περιορισμού των υποχρεώσεων. 

Ειδικότερα οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά € 3,7 εκ. ή 10% από τα επίπεδα της 31/12/11, ενώ αντίστοιχα σημαντική πτώση κατά 33% σημείωσαν οι εμπορικές υποχρεώσεις. 

Ταυτόχρονα, το ύψος των διαθεσίμων του Ομίλου διατηρήθηκε πολύ κοντά στα επίπεδα του τέλους της περασμένης χρήσης και ανήλθε σε € 25,3 εκ. , ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την ολοκλήρωση της έγκρισης του επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος της μητρικής εταιρίας η ρευστότητα του Ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Εν μέσω αρνητικών οικονομικών συνθηκών η διοίκηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ προχώρησε στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού με στόχο την είσοδο σε κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώνεται εντός του 3ου τριμήνου η απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς. Η δραστηριότητα αυτή θα ενισχύσει τα αποτελέσματα του Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου της τρέχουσας χρήσης.  

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην εγχώρια αγορά, δύσκολα προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση της υπάρχουσας κατάστασης κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση των εμπορικών απαιτήσεων, η αύξηση των εξαγωγών, η μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κυκλώματος, αναμένεται να αποτελέσουν το ζητούμενο για τους επόμενους μήνες.

Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου εξαμήνου 2012 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και θα είναι διαθέσιμα μαζί με την «Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυοwww.elastron.gr, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr,  την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012.