Διεύρυνση ζημιών και μείωση εσόδων σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο όμιλος της Βιοχάλκο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.739 εκατ. μειωμένος κατά 4,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011.   

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €82,9 εκατ., έναντι €118,6 εκατ., ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες  €36,9 εκατ. έναντι κερδών €8,8 εκατ., του Α’ εξαμήνου του 2011.  

Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €26,3 εκατ. (ή €-0,1319  ανά μετοχή), έναντι ζημιών €2,4 εκατ. (ή €-0,0120 ανά μετοχή), το Α’ εξάμηνο του 2011.   

Τα οικονομικά αποτελέσματα, επηρεάστηκαν δυσμενώς από την επιβράδυνση των οικονομιών της Ευρωζώνης και από τη βαθειά ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική οικονομία και ειδικότερα ο κατασκευαστικός κλάδος. 

Επιπροσθέτως τα περιθώρια κερδοφορίας συμπιέστηκαν περαιτέρω, από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας.   

Τα αποτελέσματα προ φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το Α’ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε κέρδη €2,4 εκατ. έναντι ζημιών €0,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €2,4 εκατ. (ή € 0,0119  ανά μετοχή) έναντι ζημιών € 0,3 εκατ. το 2011 (ή € -0,0015  ανά μετοχή).   

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, βασική προτεραιότητα των θυγατρικών εταιριών παραμένει, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η ενίσχυση της δραστηριότητας σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση, και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.     

Δημοσίευση την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.   

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.-30.6.2012 δημοσιεύονται στο φύλλο της 31ης Αυγούστου 2012 της εφημερίδος «ΕΣΤΙΑ» και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.viohalco.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑwww.athex.gr.