Η Sato ανακοινώνει πώς στο Α΄εξάμηνο 2012 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε € 5.110 χιλ. έναντι €13.199 χιλ. σημειώνοντας κάμψη €8.089 χιλ. ή 61,3%.

Τα Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης μειώθηκαν κατά 61% και ανήλθαν σε €2.124 χιλ. έναντι €5.451 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας μειώθηκαν κατά €3.570 χιλ. ή 31% και ανήλθαν σε €7.894 χιλ. το 2012 έναντι €11.464 χιλ. το 2011. 

Η Εταιρεία σημείωσε ζημιές Μετά Φόρων €7.501 χιλ.έναντι ζημιών €6.897 χιλ. σημειώνοντας κάμψη κατά €604 χιλ. ή 8,8%. 

Το EBITDA της εταιρίας ενήλθε €-3,824 χιλ. έναντι €-3,225 χιλ. εμφανίζοντας κάμψη κατά € 99 χιλ. ή 18,6%. 

Τα αποτελέσματα προέρχονται από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα όπου η αρνητική οικονομική συγκυρία και τα μέτρα για τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών έχουν επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση. 

Η Διοίκηση συνεχίζει προγράμματα μείωσης δαπανών, εκμετάλλευσης δυνατοτήτων συνεργειών και περιορισμού μη αποδοτικών σημείων πώλησης, με τελικό στόχο την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας που επιβάλλουν οι συνθήκες.

Επιπλέον, η Εταιρία Sato,γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 8/4/2011 με την από 7/4/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.). 

Οι ενέργειες της Εταιρίας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην ειδική κατηγορία, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

Α) Η Εταιρία συνεχίζει να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προσβλέπει στη σημαντική μείωση των λειτουργικών της δαπανών με μείωση των εξόδων ενοικίων, αναδιάρθρωση των ανθρώπινων πόρων της, επαναδιαπραγμάτευση βασικών συμβολαίων προμηθευτών και γενικότερα περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών. 

Β) Η Εταιρία εξετάζει την αποδοτικότητα των υπαρχόντων καταστημάτων της προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν λόγοι διακοπής της λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών, τα οποία δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους ζημιώνει συνολικά την Εταιρία. 

Γ) Η Εταιρία έχει ήδη συνάψει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους (3PL-third party logistics) και αξιοποιεί το κέντρο Logistics της Ελευσίνας. Επιπλέον εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής καθώς έχει σημαντική εμπειρία στις διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο Logistics. 

Δ) Η Εταιρία εκπονεί επιχειρηματικό πλάνο 5ετίας και βρίσκεται σε κύκλο συναντήσεων με το σύνολο των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των δανειακών της συμβάσεων και την περαιτέρω χρηματοδότηση της Εταιρίας.