Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου γνωστοποίησε σήμερα η ΕΛΓΕΚΑ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 167,5 εκατ. ευρώ, έναντι 176,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011, μειωμένος κατά 5,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012 από ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.