Τα οικονομικά της μεγέθη για το εξάμηνο της χρήσης του 2012 ανακοινώνει η εταιρία MLS Πληροφορική ΑΕ.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,09 εκατ.ευρώ από 4,36 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 μειωμένος κατά 29%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,07 εκατ.ευρώ έναντι 2,87 εκατ.ευρώ  το ίδιο διάστημα πέρσι μειωμένα κατά 28%.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους στο β΄τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 667 χιλ.ευρώ από 1,3 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 μειωμένα κατά 49%. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 17,73 εκατ.ευρώ σε σύγκριση με 16,87 εκατ.ευρώ στις 30.06.2011. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.