Πτώση 30% στις πωλήσεις και ζημίες 29,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Α εξάμηνο η Σφακιανάκης.


Αναλυτικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 32.429 μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 41,3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 όταν είχαν ανέλθει σε 55.276 μονάδες. Η Suzuki το πρώτο εξάμηνο του 2012 πραγματοποίησε 1.460 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 4,5% έναντι 2,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπλέον, στον τομέα λιανικής η Εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2012 πραγματοποίησε 3.453 πωλήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 10,6% έναντι 9,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 91,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 27,0% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 125,4 εκατ. του πρώτου εξάμηνου του 2011. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 70,4 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 30,5% σε σχέση με τις πωλήσεις του πρώτου εξάμηνου του 2011, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από την αγορά.

Τα μικτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2012 ανήλθαν σε € 21,3 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 6,3 εκατ. για την Εταιρεία όταν το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν € 29,4 εκατ. για τον Όμιλο και € 11,9 εκατ. για την Εταιρεία.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2012 διαμορφώθηκε σε € -1,2 εκατ. για τον Όμιλο και σε € -6,4 εκατ. για την Εταιρεία. Οι ζημίες προ φόρων του πρώτου εξαμήνου 2012 ανήλθαν σε € 20,8 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 15,4 εκατ. για την Εταιρεία.

Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές στο επίπεδο των € 15,5 εκατ. χάρη κυρίως στη μείωση των αποθεμάτων και στην είσπραξη απαιτήσεων.

Η προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων παραμένει εντατική και είχε σαν αποτέλεσμα στο πρώτο εξάμηνο την μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 5,9 εκατ. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.06.2012 ανήλθαν σε € 34,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε μείωση 14,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 22,6 εκατ. ήτοι 7,0%, από € 325,1 εκατ. την 30.06.2011 σε 302,5 εκατ. την 30.06.2012, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30.06.2012 διαμορφώθηκε σε 280,0 εκατ.