Ζημίες κατέγραψε ο όμιλος ΙΝΤΡΑΚAT σύμφωνα με τα αποτελέσματα α εξαμήνου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. 

Αναλυτικά:


Όμιλος

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 50,3 εκατ. έναντι € 67,5 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 25,5%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ.

Τα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες € - 944 χιλ. για το 1ο εξάμηνο του 2012 έναντι κερδών € 919 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2011, γεγονός που οφείλεται στις επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην υπό εξέταση περίοδο.

Μητρική

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 30,4 εκατ. έναντι € 37,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε € 835 χιλ. έναντι € 3,9 εκατ.