Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.", "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.", "MAΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.", "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.", και "ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" από σήμερα 31η Αυγούστου 2012, διότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιριών, δεν θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1.-30.06.2012.

Οι ανακοινώσεις των εταιριών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε σύμφωνα με τη περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" από σήμερα 31η Αυγούστου 2012, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι η ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης της περιόδου 1.1.-30.06.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της.