Στο ποσό των 255,02 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric Συμμετοχών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι 289,55 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξαμηνο του 2011, καταγράφοντας μείωση 11,93%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,69 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,80 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 234,95%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,03 εκατ. ευρώ έναντι 6,65 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011, καταγράφοντας μείωση 24,35%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 70,29% και ανήλθαν στα 2,84 εκατ. ευρώ από 1,67 εκατ. ευρώ το πρώτο εξαμηνο του 2011.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 1,89 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011.