Βελτιωμένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου της εταιρείας Euromedica. 

 

Ο ενοποιημένος και εταιρικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 128.499 χιλ. και € 87.408 χιλ. αντίστοιχα έναντι € 98.174 χιλ. και € 57.940 χιλ. κατά το συγκριτικό εξάμηνο της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση 30,9% και 50,9% αντίστοιχα. 

 

Η σημαντική αύξηση, παρά τις γενικότερα δυσμενείς οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση της επισκεψιμότητας και πληρότητας των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης της επέκτασης - ανάπτυξης δραστηριοτήτων & παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς του εξωτερικού, ανακοίνωσε η εταιρεία.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας σε € 25.800 χιλ. και € 12.771 χιλ. αντίστοιχα έναντι € 305 χιλ. και € (5.145) χιλ. αντίστοιχα την συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας πολύ σημαντική βελτίωση. 

 

Σημαντική επίσης, είναι και η επίδραση της μείωσης των εξόδων λειτουργίας διαθέσεωςκατά 35,8%, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο Όμιλος διενήργησε προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων μειωμένες κατά € 3.794 χιλ. σε σχέση με την συγκριτική περίοδο.

 

Τα επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν πολύ σημαντική μείωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο. Τα υψηλά αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου (01.01-30.06.2011) αφορούσαν κατά κύριο λόγο α) κατά € 45.684 χιλ. την απομείωση της υπεραξίας, β) κατά € 4.958 χιλ. την απομείωση της αξίας των συγγενών εταιρειών του Ομίλου και γ) κατά € 2.882 χιλ. την απομείωση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων. 

 

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αύξηση του κύκλου εργασιών και την μείωση των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως, εντός της τρέχουσας περιόδου όπως ανωτέρω αναφέρεται, είχαν ως αποτέλεσμα τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων να διαμορφωθούν σε € 4.749 χιλ. και € (985) χιλ. αντίστοιχα έναντι ζημιών € (72.740) χιλ. και € (41.891) χιλ. της συγκριτικής περιόδου. 

 

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

 

Σε επίπεδο ταμειακών ροών η έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει ευρύτερα την ελληνική αγορά είχε σημαντική επίπτωση και στα μεγέθη του Ομίλου, ανακοίνωσε η εταιρεία, προσθέτοντας:

 

Ειδικότερα οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πληρωμές από τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς επηρέασαν και στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης τις συνολικές εισπράξεις της Euromedica. Σε κάθε περίπτωση ηΕταιρεία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της. 

 

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της Euromedica αποτελεί η επέκταση της δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, το ολοκληρωμένο δίκτυο υγείας το οποίο διαθέτει ο Όμιλος σε συνδυασμό με την ευρεία γεωγραφική διασπορά, τη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει το υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ο άρτιος εξοπλισμός τελευταίας γενιάς των μονάδων αποτελούν τα εχέγγυα για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Euromedica και την προσαρμογή της στις δύσκολες συνθήκες της εποχής.

 

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2012 ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος δήλωσε: «Η Euromedica παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό της σχεδιασμό ενισχύοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό της πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες κινήσεις και επενδυτικές επαφές για την διεύρυνση της διεθνής της παρουσίας. Η διοίκηση του Ομίλου μελετά την επέκταση στις αγορές της Μέσης Ανατολής είτε μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας είτε μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των χωρών αυτών».

 

Επιτήρηση μετοχών

 

Σχετικά με την ένταξη των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης, η εταιρεία ανακοίνωσε: 

 

Οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2011, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

 

Στόχος της Διοίκησης για την τρέχουσα χρήση 2012 είναι η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων για επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. 

 

Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει την πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους, μέσω διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Περεταίρω, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς ασφαλιστικούς φορείς και Ελληνικό Δημόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4038/12. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει σημαντικές απαιτήσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 του ως άνω Νόμου αναμένεται να εξοφληθούν άμεσα. 

 

Ενδεικτικά έως τη 31/10/2011 οι απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχονταν σε € 36,6 εκατ. και € 58,4 εκατ. αντίστοιχα. Η έστω μερική αποπληρωμή των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς τον Όμιλο θα επιδράσει θετικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και ικανοποιητική για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.