Η Forthnet ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της εξέλεξε σε συνεδρίασή του στις 28/8/2012 τον κ. Γιάννο Μιχαηλίδη, ως νέο μέλος του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. David Kay. 

Επιπλέον, η εταιρία ανακοινώνει την παραίτηση του μέλους, κ. Erwin Kooij, για τον οποίο, επί του παρόντος, δεν ελήφθη απόφαση αντικατάστασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η συγκρότηση του Δ.Σ. έχει ως εξής: 

1) Deepak Srinivas Padmanabhan, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος), 
2) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), 
3) Βασίλειος Δουγαλής, μη εκτελεστικό μέλος 
4) Γιάννος Μιχαηλίδης, μη εκτελεστικό μέλος, 
5) Edwin Lloyd, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 
6) Majid Mohsin, μη εκτελεστικό μέλος 
7) Bhavneet Singh, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, 
8) Michael Warrington, μη εκτελεστικό μέλος.