Ζημίες ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και μείωση των πωλήσεων κατά 4,9% εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 ο όμιλος της Creta Farm, έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 4,9% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρία ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ την περίοδο του 2012 και 47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι μειωμένα κατά 9,4%, γεγονός που οφείλεται αφ’ ενός στην ορθολογικοποίηση του πελατολογίου, απόρροια της αυστηρής πιστωτικής πολιτικής που έχει υιοθετηθεί και αφ’ ετέρου στην αναδιάρθρωση του κωδικολογίου, με εγκατάλειψη των λιγότερο κερδοφόρων προϊόντων. 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι οι πωλήσεις του ομίλου που κατευθύνονται προς τις αγορές του εξωτερικού, αν και ακόμα είναι σε χαμηλά επίπεδα, αυξήθηκαν σε σχέση με το 2011 κατά 67% και πλέον αντιπροσωπεύουν το 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. 

Το EBITDA της εταιρίας ανήλθε σε 5,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη του ομίλου ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/1-30/6/2012 έναντι 4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.