Αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης χρήσης η Logismos. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 1.148 χιλ. ευρώ σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011 που ήταν 1.051 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,24%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 809 χιλ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2011 που ήταν 745 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,57%. 

Ως προς το αποτέλεσμα προ φόρων, το 2012 εμφανίζει αύξηση κερδών, ήτοι 78 χιλ. ευρώ έναντι 42,8 χιλ. ευρώ στο 2011. Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 155% και ανήλθαν σε 61,5 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 24 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.